Yaptıkların için karşılık bekleme... Hatta mümkünse hiçbir şey bekleme.
Huzuru uzakta arama... Huzur sende, derununda, aklında, içinde, kalbinde.
M. Kemal Paşa'nın Masonluğuna Dair Yeni Bir Vesika - Yesevizade Ş. Alparslan Yasa
Konu Sahibi: Beytullahimzaoglu, Kategori: Muhtelif Yazarların Yazıları, 0 Yorum, 765 Okunma
Administrator
*******
250
Mesajlar
250
Konular
11-05-2020, 03:50 (Son Düzenleme: 11-05-2020, 05:07, Düzenleyen: Beytullahimzaoglu.)
#1
Kanuni İkaz:
Mason olmak suç değildir.
Mason olan birine Mason demek de suç değildir.
Öyle olsaydı Mason locaları açık olmaz, masonlar faaliyetlerine devam edemezdi.
Sonrasında bu, zaten defaatle neşredilmiş bir meseledir.
O halde Türkiye Cumhuriyet kanunlarına göre bu mevzu hukuka aykırı değildir.

Yesevizade Ş. Alparslan Yasa'nın kaleminden "M. Kemal Paşa'nın Masonluğuna Dair Yeni Bir Vesika" makalesini buradan okuyabilirsiniz.

Makaleyi okumak için ve kaydetmek için resimlere tıklamanız kâfi olacaktır.

Makalenin ilk kısmı: (1 Aralık 1978)
   

Makalenin ilk kısmında şunlar yazmaktadır:

İSTİSMAR ALETİ

"Umumen malum olduğu veçhiyle, M. Kemal Paşa memleketimizde -hâşâ- mâbud mertebesine çıkarılmış bir şahsiyettir. Bunu yapanlar da ekseriya ona samimi olarak bağlanmış olanlar değil onu habis emellerinin, menfaat ve hırslarının paravanı yapan istismarcılardır. Suiniyet sahibi bu adamların estirdikleri tedhiş havası yüzünden günahıyla sevabıyla Türkiye tarihinde muayyen bir mevkii olan müşarünileyhin, her çeşit istismardan uzak bir şekilde ilmî-âfâki ölçüler içinde mütalaa edilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun tabii bir neticesi olarak da onun hakkında hep müraice bir tavır takınılmakta komünistinden kapitalistine, sosyal demokratından milliyetçisine, hemen herkes için kendi fikirlerini empoze etme uğrunda, bir kalkan vazifesi görmektedir. Öyle ki; hatta Masonluk ve Yahudilik aleyhdarları dahi fikirlerini tutturabilmek için onu kullanmak yolunu seçmişlerdir. Hatta hatta bazı dindar kimselerin dindarlıklarını meşrulaştırabilmek için onun çeşitli sözlerinden medet umdukları, onu mütedeyyin bir kimse olarak takdim gayretine giriştikleri, müşahede edilen bir vakıadır.

Biz bu müraice tavırlardan istikrah ediyoruz. Bu şartlarda -onu sevsek bile- bunu söylemenin ne derece abes olduğunu görüyoruz. Yani riya dolu mevcud şartlarda onu sevmek veya ondan nefret etmek gibi bir tavır, ancak onu günahıyla sevabıyla serbest bir şekilde, hiçbir riyaya sapmaya lüzum kalmadan tenkid etmek mümkün olursa bir kıymeti haiz olacaktır.

O halde bizim burada Mustafa Kemal ve Kemalizmi tenkide girişmemiz mevzuubahs olmaz. Bütün arzumuz tarihe ışık tutmak, fevkalade ehemmiyeti haiz bir vesikayı karanlıktan çıkarıp istikbalin hür münevverlerine emanet etmektedir."

Yazar bundan sonra 1977'de Yeni Devir Gazetesi'nde yazdığı makalesine atıfla şunları ifade etmektedir:

MASONLUĞUNUN İSBATI

"Bizim için Mustafa Kemal'in Masonluğu meselesi uzun bir zamandır artık hâllolmuş bulunmaktadır. Zira bu husustaki hükmümüz kat'iyetle verilmiştir. "Mustafa Kemal Masondu." Hükmümüz kuru bir iddia değil, kat'i, itirazı gayr-i kabil ilmi-akli delillerin mahsulüdür.

...

I) Mason aleyhdarlarının iddialarının aksine, Mason locaları Mustafa Kemal tarafından kapatılmamıştır. Sadece faaliyetleri (Üstelik hepsinin de değil) bizzat Masonların, Mason teşkilatının, kendileri tarafından bazı sebeplerle muayyen bir müddetle tatil edilmiştir.

II) Mustafa Kemal, Mason aleyhdarı olmak şöyle dursun, bilakis -en azından- bir Mason muhibbi idi.

III) Mustafa Kemal'in bütün fikirleri Mason fikirleridir, Masonlukla Kemalizm tamamen çakışmaktadır -ki Mustafa Kemal'in Masonluğuna en kuvvetli delil aslında budur- … Kemalizmle Masonluğun bilaistisna bütün umdelerinin tamamen çakışması, bütün fikirlerinin planlarının, programlarının, hareketlerinin tam bir beraberlik arz etmesi, hasılı her sahada, her şeyiyle evveliyet sırasına nazaran birinin diğerinden mülhem olması!
...
CHP'nin fikriyatıyla Masonluk aynileşmiş ve CHP teşkilatıyla Masonluk teşkilatı bütünleşmiştir. Masonluk CHP'nin kendinde ve fikriyatında mündemiç bulunmaktadır.

IV) Masonların ne büyük bir Mustafa Kemal sevgisiyle meşbu olduklarını meydana koyduk ki; bu derece sevgiyi ancak kendilerinden birine karşı duyabilecekleri bedihidir.

V) Ve nihayet doğrudan doğruyla Mustafa Kemal ile Masonluğunun tevsikine geçtik. Böyle zikrettiğimiz vesikalardan anlaşıldı ki Mustafa Kemal, 1908 Yahudi Meşrutiyet İnkılabından evvel Selanik'te Vedata Locası'na intisap etmiştir.

Evet mesele bütün bedahetiyle meydandadır. Mustafa Kemal bir Mason aleyhdarı olmak şöyle dursun, bizzat Mason olduğu gibi fikriyatı da Masonlukla çakışmakta, Kemalizm ve Masonluk hem fikri, hem de ameli planda birbirleriyle iç içe bulunmaktadırlar."

Yazar eski yazısına da atıfla bunları ifade ettikten sonra vesikayı nasıl temin ettiği bahsine geçmektedir.

VESİKAYI NASIL TEMİN ETTİK

"1972 senesinde Fransa'da mukim bulunduğumuz sırada Fransa'nın bir numaralı Mason teşkilatı olan ve Fransa Cumhuriyeti'nin müessisi olup ... iki asırdır Fransa siyasi-içtimai hayatında pek azim bir rol oynayan Fransa Maşrık-i Azami(Grand Orient de France)'nin üç-aylık naşir-i efkarı olan Hümanisme mecmuasından masonluğa dair fevkalade bir kitabın neşredileceğini öğrendik."

Yazar bu bilgiyi öğrendikten sonra Türkiye'ye döndüğünü ve kitabı da Fransa'da doktora yapan bir arkadaşı vasıtasıyla getirttiğini ifade etmekte ve ardından kitabın mündericatına dair bilgiler vermektedir.

MAHİYETİ

"İki cild ve 1500 sahife olan dikkatle tedkik edince gördük ki Mason mecmuasında yazılanlar hiç mübalağa edilmemiş. Hakikaten emsalsiz bir eser."

VESİKA

"İşte tam künyesi: (Dictionnaire universel de la franc maçonneria sous la directionde Daniel Ligou, canception at re-alisation de D. Beresniak, M. Berlewi e M. Psachin. Ed. de Navarre et. Ed. Du Prisme. Paris. 1974. 2 vol. ş. 1500 pp ) şeklinde olan bu dev eserin 91. sahifesinde Mustafa Kemal'in Mason olduğu kaydedilmiştir. (Hem de hiçbir kayd-i ihtirazi olmadan)

Tek cümledeki madde aynen şöyledir: "Asri Türkiye'nin babası, 1938'de vefatında İtalyan Locası Macodenia Risorta et Veritas'ın azası bulunmaktaydı. (Rivista Masonic, Ocak 1973)"

Bu vesika, böylece Mustafa Kemal'in sonradan uykuya yattığı iddiasına son vermiş olmaktadır. Zira Mustafa Kemal, vefatına kadar Macodenia Risorta et Veritas'ın sadık bir azası olmaya devam etmiştir."

Makalenin son kısmı:
   

İktibaslarınızda bu sayfayı şu şekilde kaynak gösteriniz:
Kaynak: www.Beytullahimzaoglu.com
...
...
İktibaslarınızda bu sayfayı şu şekilde kaynak gösteriniz:
Kaynak: www.Beytullahimzaoglu.com
...
Twitter - YouTube - Instagram


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Necip Fazıl Kısakürek'e Dair - Prof. Dr. Mehmet Kaya Bilgegil Beytullahimzaoglu 0 950 25-05-2020, 16:25
Son Yorum: Beytullahimzaoglu

Hızlı Menü: