Yaptıkların için karşılık bekleme... Hatta mümkünse hiçbir şey bekleme.
Huzuru uzakta arama... Huzur sende, derununda, aklında, içinde, kalbinde.
Tavsiye Kitaplar Listesi - Beytullah İmzaoğlu
Konu Sahibi: Beytullahimzaoglu, Kategori: Tavsiye Kitaplar, 0 Yorum, 1888 Okunma
Administrator
*******
250
Mesajlar
250
Konular
07-05-2020, 15:19 (Son Düzenleme: 24-10-2021, 14:58, Düzenleyen: Beytullahimzaoglu.)
#1
OKUDUKLARIMIZDAN TAVSİYE KİTABLAR 
İyi niyet, ciddiyet, samimiyet, gayret ve araştırıcı ruhla yola çık, kararı başta değil sonda ver.
"Her hayrın başı besmeledir."
[Resim: besmele.gif]
Tavsiye Kitablar

[İmâm-ı Azam'ın Beş Eseri (mütercim: Mustafa ÖZ)
-El-Âlim ve'l-Müteallim
-El-Fıkhu'l-Ebsat
-El-Fıkhu'l-Ekber
-Risaletü Ebu Hanife
-El-Vasiyye]
[Kitabü't-Tevhid - Ebu Mansûr El-Mâtürîdî (mütercim: Bekir Topaloğlu)]
[Sevâdü'l-A'zam - Hakîm es-Semerkandî (müt: Sıdkı Gülle)]
[Usulü'd-Din - Pezdevî "Ehl-i Sünnet Akaidi" (müt: Şerafeddin Gölcük)]
[Kitabü't-Temhid - Ebu'l Muîn en-Nesefi "Tevhidin Esasları" (müt: Hülya Alper)]
[El-Bidâye - Nureddîn es-Sabunî "Mâtürîdiyye Akaidi" (müt: Bekir Topaloğlu)]

[Nebîler Silsilesi Cild I/II/III - Osman Nûri Topbaş]
[Hazret-i Muhammed Mustafa(sav) Cild I/II - Osman Nuri Topbaş]
[Âbide Şahsiyet ve Müesseseleriyle Osmanlı - Osman Nuri Topbaş]
[İmandan İhsana Tasavvuf - Osman Nuri Topbaş]
[Hüdâyi'nin Ziyâfet Sofrası'ndan - Osman Nurî Topbaş]

[İmâm-ı Rabbânî Risaleleri: (mütercim: Prof. Dr. Necdet Tosun)
-Mebde' ve Me'ad
-Ma'ârif-i Ledünniyye
-Mükâşefât-ı Gaybiyye]

[Kimya-yı Saadet - İmam-ı Gazali (Çelik Yayınevi)]
[Hidayet Rehberi (el-Munkiz mine'd-dalal) - Gazzali]
[İslâm'da Müsamaha - İmam Gazzali]
[Ey Oğul - İmam Gazali]
[Çıktım Erik Dalına - Niyazî Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî, Şeyhzâde]
[Ruhun Hastalıkları ve Çareleri - Sülemî]
[Şerh-i Esmâilâhi'l-Hüsnâ - Abdülkerim Kuşeyrî]
[Tevbenin İlk Adımı - Haris el-Muhâsibî]
[Hakk'ı Arayanlara Nasihatler - Haris el-Muhâsibî]
[el-Fethü'r-Rabbani - Abdülkadir Geylani]
[Cenaze ve Temizlik Ahkâmı - Abdürrahim Zapsu]

[Rasulüllah'ın İslam'a Da'vet Metodu - Prof. Dr. Ahmet Önkal]
[İslâm'da İmamet ve Hîlâfet - Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu]
[İntikâlinden İlgâsına Osmanlı'da Hîlâfet - Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu]
[İslâm Mezhebleri Târihi - Prof. Dr. Hasan Gümüşoğlu]
[Modernizm'in İnanç Hayatına Etkileri ve Jön Türkler - Hasan Gümüşoğlu]

[Bostan - Şeyh Sadi Şirazi (Sebil Yayınevi)]
[Gülistan - Şeyh Sadi Şirazi (Sebil Yayınevi)]
[Mantıku't-Tayr - Feridüddin Attar (mütercim: Mustafa Çiçekler)]

[Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip (Diyanet Vakfı Yayınları)]
[Atebetü'l-Hakayık - Edib Ahmed Bin Mahmud Yükneki (Ötüken Neşriyat)]
[Tazarruname - Sinan Paşa]
[Dede Korkut Hikâyeleri - Sebil Yayınevi]
[Dündar Taşer’in Büyük Türkiyesi – Ziya Nur Aksun]

[İslâm'ın Doğuş ve İlk Yayılışının Psiko-Sosyal Açıdan Tahlili - Ali Murat Daryal]
[Psiko-Sosyal Açıdan Medeniyetler ve Mesajları - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[İslâm'ın Değerleri Üzerinde Yapılan Tahribat - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[İslam’ın Değerleri ve Yorumları - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[Kurban Kesmenin Psikolojik ve Metafizik Temelleri - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]
[Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri - Prof. Dr. Ali Murat Daryal]

[Hz. İbrahim ve Haniflik - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Dört İncil; Farklılıkları ve Çelişkileri - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Hazar ve Karay Türkleri - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Dinler Târihi - Prof. Dr. Şaban Kuzgun]
[Yaşayan Dünya Dinleri - Hey'et]
[Geçmişten Günümüze Papalık - Bekir Zakir Çoban]

[Türkçe'nin Müdâfaası: Kırk Münevver, Kırk Makale - hzr: Abrurrahman Acer]
[Türkçe Mes'elesi - Ali Fuad Başgil]
[Osmanlıca İmla Lügatı - Sebil Yayınevi]

[Gençlerle Başbaşa - Ali Fuad Başgil]
[Çareler, Çözümler, Teklifler, Tenkidler - Mehmed Şevket Eygi]

[Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi - Prof. Dr. Osman Turan]
[Selçuklular Târihi ve Türk-İslâm Medeniyeti - Prof. Dr. Osman Turan]
[Selçuklular Zamanında Türkiye - Prof. Dr. Osman Turan]
[Türkiye'de Siyasi Buhranın Kaynakları - Prof.Dr. Osman Turan]
[Türkiye'de Manevi Buhran: Din ve Laiklik - Prof. Dr. Osman Turan]

[Osmanlı Târihi Cild: I/II/III - Ziya Nur Aksun]
[Büyük Osmanlı Tarihi - İsmail Hakkı Uzunçarşılı]
[Kayı - Osmanlı Tarihi Cild: I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII – Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil]
[Slovakya'da Osmanlılar (Türk Uyvar) 1663-1685 – Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil]
[Osmanlı ve Dünya - Editör: Kemal H. Karpat]
[Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi - Dr. Tahsin Ünal]

[Cumhuriyetin Tarihi - Ahmet Cemil Ertunç/Celaleddin Vatandaş]
[Beyaz Türklerin Günah Defteri - Murat Başaran, İsmail Safa]
[Kemalist Devrim: Din ve Allah Cild: II - Doğu Perinçek]

[İmam-ı Azam Ebu Hanife: Fıkhın Bedene Bürünüşü - Ali Pekcan]
[İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî:
Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri - Necdet Tosun]
[Yezid bin Muaviye - Prof. Dr. Ünal Kılıç]
[İslâm Tarihinden Yapraklar - Bekir Topaloğlu]

[Osmanlı Medreseleri XIX. Asır - Murat Akgündüz]
[Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık - Murat Akgündüz]
[Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilâtı - İsmail Hakkı Uzunçarşılı]
[İlk Osmanlı Medreseleri - Mustafa Bilge]

[Hukuk-ı İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamusu Cild I - Ömer Nasuhi Bilmen]
[Ashab-ı Kiram Hakkında Müslümanların Nezih İtikadları - Ömer Nasuhi Bilmen]
[Kelam İlmi: Giriş - Prof. Dr. Bekir Topaloğlu]
[Osmanlı Müfessirleri - Ziya Demir]
[Hadis Usûlü - Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan]
[Beyânü'l Hak (Sözün Doğrusu) - Dr. Ali Kemâl Belviranlı]
[İslam Prensipleri – Dr. Ali Kemâl Belviranlı]
[İslam Ahlakı'nın Esasları - Babanzade Ahmed Naim (Bedir Yayınevi)]
[İslam'da Kavmiyetçilik Yoktur - Babanzade Ahmed Naim (Bedir Yayınevi)]
[Muhtasar El-İktan - İmam Suyuti]
[Telfik-i Mezahibe Reddiye - Mehmed Esad Dilaverlioğlu]

[Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle - Dr. A. Refik Gür]
[İslâmiyet ve Milletler Hukuku - Prof. A. Reşid Turnagil]
[Osmanlı Hukuku - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]
[İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]
[Tanzimat Sonrası Adli ve Hukuki Reformlar - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]
[İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler - Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci]

[İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler - Hey'et]
[Fahreddin Razi - editör: Ömer Türker, Osman Demir]
[Seyyid Şerif Cürcani - editör: M. Cüneyd Kaya]

[Siyasetname - Nizamülmülk]
[Kanun-i Kadimin Peşinde - Mehmet Öz]
[Osmanlı Tarihi Üzerine Cild I - Mehmet Öz]

[Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi - Mehmed Genç]
[İslâm Ekonomisinde Gelir ve Sermaye - Mustafa Sabri Erdoğdu]

[Kutsal Proje: Ortadoğu'da Osmanlı Demiryolları - Ufuk Gülsoy]
[Osmanlı'nın Gayr-i Müslim Askerleri - Ufuk Gülsoy]
[Yemen'de Osmanlı İdaresi - Hulusi Yavuz]
[Güney Afrika'da Osmanlılar - Ahmed Uçar]

[Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi - Süleyman Hayri Bolay]
[Dinlerarası Diyalog Tuzağı ve Dinde Reform - Mehmet Oruç]
[Tevrat, İnciller, Kur'an-ı Kerim ve Bilim - Prof. Dr. Maurice Bucaille]
[El-Münazara Fi'r-Redd ale'n-Nasara
Hıristiyanlığın Reddine Yönelik Tartışmalar - Fahreddin Râzi]

[Yerlilerin Gözyaşları - Bartolomeo de las Casas]
[Hatırat-ı Siyasiye - Şeyhülislam Cemaleddin Efendi]
[Vahideddin Mütareke Gayyasında - Tarık Mümtaz Göztepe]
[Vahideddin Gurbet Cehenneminde - Tarık Mümtaz Göztepe]
[Dağıstan Aslanı İmam Şâmil - Tarık Mümtaz Göztepe]
[Bu Gözler Neler Gördü? - Refi' Cevad Ulunay]
[İki Devrin Perde Arkası - Hüsamettin Ertürk]
[Kadirbeyoğlu Zeki Bey'in Hatıraları]
[Yanya'dan Ankara'ya - İsmail Hakkı Okday]
[Ruh Hekiminin Hatıraları - Prof. Dr. Ayhan Songar]
[Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hatıraları - Hzr: M. Ertuğrul Düzdağ]
[Hayatımın Tatlı ve Acı Günleri - Şâdiye Sultan bint Abdülhamîd Hân]
[Babam Sultan Abdülhamid - Ayşe Osmanoğlu]
[Paşaların Kavgası - Kâzım Karabekir]
[Feryadım Cild: I/II - Ahmed İzzet Paşa]
[İntak-ı Hak - Şeyhülislam Cemaleddin Efendizade Ahmed Muhtar]

[19. Yüzyıl Siyasi Tarihi - Prof. Dr. Fahir Armaoğlu]
[20. Yüzyıl Siyasi Tarihi - Prof. Dr. Fahir Armaoğlu]

[Avrupa ve Beşeriyet - Nikolay Trubetskoy]
[Avrupa Eğitim Tarihi - Kemal Aytaç]
[Büyük Satranç Tahtası - Zbigniew Brzezinski]
[Medeniyetler Çatışması - Samuel P. Huntington]
[Avrupa'nın İcadı - Gerard Delanty]
[Oryantalizm - Edward Said]
[Hayali Doğu - Thierry Hentsch]
[Aydınlanma Üzerine Bir Derkenar - Prof. Dr. Fehmi Baykan]
[Tarihi Dönemlere Ayırmak Şart Mı - Jacques Le Goff]
[Sanatın İcadı - Larry Shiner]

[Askeri Devrim - Geoffrey Parker]
[Osmanlı'da Savaş ve Serhad - Gabor Agoston]

[Düşünceler ve Sohbetler - Epiktetos]
[İtiraflarım - Tolstoy]
[Savaş Sanatı - Sun Tzu]
[Bilimler ve Sanatlar Üzerine Nutuk - Jean Jacques Rousseau]

[Ermeni Mezâlimi - Prof. Dr. Veysel Eroğlu]
[Ermeni Tehciri - Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu]

[Beynelmilel Yahudi - Hazırlatan: Henry Ford]
[Cihanı Yutmaya Hazırlanan Sinsi Canavar: Yahudi - Louis Marschalko]
[Masonluğun Esrarı - Leo Taxil]
[Sabatay Sevi - İbrahim Alaaddin Gövsa]

[Yengeç Kitabı: Çocuğunuzu Yanlış Terbiye Ediyorsunuz - Dr. Salzmann]
[A'mak-ı Hayal: Raci'nin Hatıraları - Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi]
[Yavaşla - Prof. Dr. Kemal Sayar]
[Kültür Değişmeleri - Prof. Dr. Mümtaz Turhan]
[Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik - Prof. Dr. Erol Güngör]
[Bilimin Mabedinde Yöntem Meselesi - Mustafa Aksoy]
[Bilim Ne Değildir - Alper Bilgili]

[Millet ve Milliyetçilik - Dr. Mehmed Niyazi Özdemir]
[İslâm Devlet Felsefesi - Dr. Mehmed Niyazi Özdemir]
[Türk Devlet Felsefesi - Dr. Mehmed Niyazi Özdemir]

[İslâm'ın Etrafındaki Şüpheler - Prof. Dr. Muhammed Kutub]
[20. Asrın Cahiliyesi - Prof. Dr. Muhammed Kutub]
[İslâm Meydan Okuyor - Prof. Dr. Vahidüddin Han]

[Târihin Kara Kitâbı - Prof. Dr. Ali Birinci]
[Tarihin Gölgesinde:
Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât Cild: I - Ali Birinci]
[Tarihin Alacakaranlığında:
Meşahir-i Meçhuleden Birkaç Zât Cild: II - Ali Birinci]
[Tarih Uğrunda - Prof. Dr. Ali Birinci]
[Tarihin Hududunda - Prof. Dr. Ali Birinci]
[Tarih Yolunda - Prof. Dr. Ali Birinci]

[Tanınmayan Büyük Çağ - Fuad Sezgin]
[Kayıp Halka - İhsan Fazlıoğlu]
[Derin Yapı - İhsan Fazlıoğlu]
[Nazari Ufuk - İhsan Fazlıoğlu]

[Osmanlı Şehri - Turgut Cansever]
[Anadolu Mihrapları - Ömür Bakırer]
[Anadolu Türk-İslam Mimarisinde Sanatçılar - Zeki Sönmez]
[Mimari Hadisleri - Bekir Tatlı]
[Topkapı Sarayı - Ahmet Şimşirgil]
[XX. Asra Erişen Osmanlı Medreseleri - Mübahat S. Kütükoğlu]

[Doğu Mektupları - Lady Montagu]
[Garp Menbalarına Göre Eski Türk Seciye ve Ahlakı - İsmail Hami Danişmend]
[Eski Türkler - Ahmed Djevad]

[Endülüs Müslümanları: Siyasi Tarih - Prof. Dr. Mehmed Özdemir]
[Endülüs Müslümanları: Kültür ve Medeniyet - Prof. Dr. Mehmed Özdemir]
[Endülüs - Prof. Dr. Mehmed Özdemir]
[Memlükler (1250-1517) - Fatih Yahya Ayaz]

[Kafiyeci'de Tarih Usulü - Prof. Dr. Kasım Şulul]
[İslam Düşüncesinde Tarih Tasavvuru ve Usulü - Prof. Dr. Kasım Şulul]

Bendeniz kütüphanemi onunla kurdum, kendisi size de yardımcı olacaktır:
Hezârfen Kitabevi
Adres: Ahmediye Mahallesi, Tunusbağı Cd. Huriser Pasajı No:1, 34672 Üsküdar/İstanbul
Telefon: 0534 402 47 00 (Ömer Furkan TEPE)

Listemizin inşaallah devamı gelecek...
...
İktibaslarınızda bu sayfayı şu şekilde kaynak gösteriniz:
Kaynak: www.Beytullahimzaoglu.com
...
Twitter - YouTube - Instagram


Hızlı Menü: